Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kázne

„Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!“ (Skutky 16, 31)Vytlačiť
 

Dr. Elaine Gleci Neuenfeldt z Brazílie
 

Tento verš, nad ktorým sa dnes zamýšľame reaguje na konkrétnu otázku o spasení! Čo mám činiť, aby som bol spasený?

Celá 16. kapitola opisuje jednu z Pavlových misijných ciest. V nej čítame o niekoľkých stretnutiach, ktoré tvoria kontext, do ktorého zazneli slová, nad ktorými sa zamýšľame. Chcem poukázať aspoň na tri stretnutia, ktoré sa v tejto kapitole spomínajú a pomôžu lepšie pochopiť 31. verš.

Prvé stretnutie nachádzame hneď na začiatku kapitoly. Pavol prišiel do Derby a Lystry, kde žil učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka. V texte sa spomína matka Timotea, ktorá bola veriaca.

Slová v Sk 16, 4 – 5 dosvedčujú ovocie tejto misijnej cesty: „Kade chodili po mestách, všade nariaďovali zachovávať ustanovenia, na ktorých sa uzniesli apoštolovia a starší v Jeruzaleme. A tak sa cirkevné zbory utvrdzovali vo viere a rozmnožovali počtom zo dňa na deň.“

Druhé stretnutie Pavla je s prvým veriacim kresťanom na území dnešnej Európy – Lýdiou, našou pramatkou vo viere.

Sk 16, 12 – 15: „(Pustili sa z Troady na more... na druhý deň do Neapolis) odtiaľ do Filipis, ktoré je prvým mestom, kolóniou v tejto čiastke Makedónie. V tomto meste strávili sme niekoľko dní. V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde – ako sme sa nazdávali – Židia sa modlievali; sadli sme si a hovorili sme so ženami, ktoré sa tam zišli. Poslúchala ich aj jedna bohabojná žena, menom Lýdia, obchodníčka so šarlátom z mesta Tyatíry. Tej otvoril Pán srdce, aby pozorne naslúchala, čo Pavol hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojim domom, prosila nás hovoriac: Keď ste ma uznali za vernú Pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. A prinútila nás.“

Tretie stretnutie je veľmi komplikované. Na ňom vidíme, aký problémy môžu nastať, keď znie evanjeliová zvesť. A práve v tomto stretnutí zazneli slová nášho dnešného textu.

Sk 16, 16 – 24: „Keď sme potom išli na miesto, kde sa modlievali, stretla sa s nami služobná dievka, ktorá mala veštiaceho ducha a veštením donášala svojim pánom bohatý zárobok. Táto nasledovala Pavla a volajúc za nami, hovorila: Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí vám zvestujú cestu spasenia. A robila to mnoho dní. Ale Pavol sa namrzel a obrátiac sa, povedal tomu duchu: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej. A vyšiel z nej tú hodinu. Keď jej páni videli, že im ušla nádej na zárobok, chytila Pavla a Síla a vliekli ich na námestie pred (mestský) súd. I priviedli ich pred sudcov, hovoriac: títo ľudia búria naše mesto; sú Židia a hlásajú obyčaje, ktoré my Rimania nesmieme prijať, ani zachovávať. Súčasne aj zástup povstal proti ním a sudcovia strhli z nich rúcho a rozkázali ich spalicovať. Keď ich spalicovali, uvrhli ich do väzenia a žalárnikovi prikázali, aby ich bedlive strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného väzenia a nohy im tuho zovrel do klady.

Sk 16, 25 – 31: „Okolo polnoci modlili sa Pavol a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, vetky dvere sa rázom otvorili a všetkým uvoľnili sa okovy. Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život; domnieval sa totiž, že väzni utiekli. Ale Pavol zavolal silným hlasom a povedal: neubližuj si! Veď sme všetci tu! I pýtal si svetlo, vbehol a trasúc sa padol pred Pavlom a Sílom, vyviedol ich hovoriac: Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.

Sk 16, 33: ... a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci.

Prečo sú tieto tri stretnutia dôležité k pochopeniu otázky: Čo mám činiť, aby som bol spasený? Čo majú tieto stretnutia spoločné? Myslím si, že vo všetkých troch situáciách sa Pavol stretáva so ženou, spomína sa veriaca žena a dokonca sa spomína žena, ktorá má na zodpovednosti domácnosť.

Prečo je dôležité pochopiť odpoveď na otázku, čo má človek činiť, aby bol spasený: ver v Pána Ježiša a budeš spasený – ty aj tvoj dom.

Vieme, že prví kresťania sa stretávali po domoch. Spoločenstvá ranej cirkvi začínali ako domáce cirkvi. Vieme, že v domácnosti, v rodinnom kruhu majú ženy oveľa viac možností byť svedkom viery a aktívne sa podielať na budovaní viery. Toto je jeden dôležitý aspekt, na ktorý chcem dnes poukázať na našom stretnutí žien.

 Domácnosti a rodiny sú miestom, kde viera rastie a ženy, matky majú dôležitú úlohu sa zodpovedne na tom podieľať. Tam sú ženy svedkovia viery. Cirkev má vnímať svoje poslanie aj v tejto oblasti. Starať sa o to, aby domácnosti, rodiny boli zdravým a pokojným miestom. Práve v najužšom vzťahu v rodine sa viera rozvíja a a práve tu  nachádzame povzbudenie k vedeniu a povzbudovaniu ďalších ľudí. Muži a ženy majú obrovskú zodpovednosť starať sa o to, aby ich domovy boli miestom, kde sú vzťahy založené na spravodlivosti a rovnocennosti. Domácnosti, kde prevláda násilie a autoritatívne správanie len ťažkom môže byť miestom vhodným na rast viery a v takom prostredí aj ženy ťažko nachádzajú bezpečné miesto. Opäť je to úloha cirkvi - podporovať rodiny, aby boli bezpečným miestom. Zároveň cirkev nesmie mlčať o všetkých bremenách a obmedzeniach, ktoré sa v domácnostiach môžu objaviť.

Druhý aspekt, ktorý chcem zdôrazniť je, že úloha budovať a  pretavovať vieru do života a skúseností v rodine a domácnosti NIE je súkromnou záležitoťou rodiny, ktorá nemá vplyv na život za múrmi domov. Viera, ktorú žijú kresťania v rodine má výjsť von. O tom sú verše, ktoré čítame v 16. kapitole Skutkov. Všetky tri stretnutia sa odohrajú na verejnosti: Timoteova matka sa spomína pri aktívnom učeníkovi; Lýdia je spomenutá pri Pavlovom verejnom kázaní a stretnutie Pavla s mladým dievčaťom, zotročeným pánom, ho privedú do väzenia. Znamená to teda, že  nemožno oddeliť osobnú vieru a vieru, ktorá sa prejavuje na verejnosti. Viera, má svoje miesto v súkromí, ale vstupuje do dialógu a povzbudzuje k aktivite vo verejnom živote.

Posledný bod, na ktorý chcem poukázať a ktorý vychádza z kontextu tohto verša je spojitosť s témou budúcoročného 12. valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu v roku 2017. V tomto roku slávime aj 500 rokov reformácie: Oslobodení Božou milosťou: spása nie je na predaj; ľudia nie sú na predaj a ani stvorenie nie je na predaj.

Je zaujímavé sledovať, ako ženy, žalárnik, ktorý je sluhom, pracovníci a ľudia z nižších vrstiev spoločnosti, ktorí sa stretávajú s Pavlom, majú prívlastok: veriaci. Ich viera je aktívna a posúva ich ďalej.

Otázku, ktorou sa pýta žalárnik v 31. verši, čo je potrebné urobiť, aby bol spasený, už zodpovedalo zotročené dievča: učeníci zvestujú cestu spasenia. Dievča porozumelo zvesti a nasledovalo ju. A keďže nasledovala, všimol si ju Pavol; ona bola oslobodená a Pavol uväznený. Jej sloboda (oslobodená od svojho pána) mala za následok, že Pavol stratil svoju slobodu – bol uväznený.

Toto je úžasné, ako sú tieto texty prepojené a vrcholia v tvrdení: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Ver. Toto je nevyhnutné. Veriť. Nič iné. Ale je to všetko, čo treba? Skutočne? Je to také jednoduché? Áno. Viera je dar, nie je na nej žiadna cenovka, nevyžadujú sa zásluhy, žiadne podmienky pridané k daru spásy, životu v milosti. To je viera – a to jediné je potrebné. Je to dar z milosti. Aká je tvoja odpoveď, keď príjmeš dar? Vďačnosť. Našou odpoveďou je láska a konkrétne skutky viery. Viera je dar a našou reakciou naň musí byť aktívna odpoveď. Nasledujme. Dávajme do nasledovania Ježiša a evanjelia všetko.

Dar je to, že ľudia sú stvorení na Boží obraz; naše životy sú darom od Boha; život v jeho plnosti, s dôstojnosťou a spravodlivosťou ako podmienkami potrebnými na budovanie vzťahov. Ľudia majú zodpovednosť starať sa o vzťahy. Rodiny a domácnosti sú výnimočným miestom, kde sa tieto etické hodnoty budujú. Viera, ktorá sa rozvíja doma medzi svojimi v rodine sa vie postaviť proti násiliu a ponižovaniu. V rodine, kde je násilie, viera sa ťažko rozvíja. Násilie v rodinách a domácnostiach je hriechom.  Pretože ono stojí proti viere; ničí ľudské bytosti stvorené na Boží obraz.

Život v láske znamená konkrétne postoje a gestá rešpektu, tolerancie a spravodivosti. Musí byť viditeľné aj v osobných, medziľudskch postojoch medzi najbližšími, doma a v rodine, a potom môže citlivá odpoveď lásky a milosti otvoriť náručie aj pre iných.

V tomto milujúcom prostredí rodiny platia slová, že “kresťan je služobníkom všetkých”. V tejto službe treba však rozlišovať a byť kritickými. Nie je to o tom, ponižovať sa a ostať tam, kde sa tvorí a rozmožuje nespravodlivosť, ako sú napríklad patriarchálne rodiny. “Služba Bohu nás oslobodzuje k službe ľuďom. Všetky nároky padnú, keď sa ľudia vo viere spoľahnú na Božiu milosť.” Ale taktiež … “Sloboda nevydrží, keď nebude ochotná prevziať zodpovednosť … ” (Od: Brakemeier, Liberated by God’s grace, LWF Assembly booklets).

V duchu obnovy a reformácie si pripomíname, že ľudské bytosti sú ospravedlnené z milosti, preto nemôžu byť predané, používané alebo sa s nimi nemôže zaobchádzať ako s vecou. Čo mám činiť, aby som bol spasený / spasená? Ver! Všetko ostatné bude nasledovať…

Nech Vás Božia múdrosť vedie a ochraňuje, keď vyznávame: Áno, veríme! Amen


Autorka: ThDr. Elaine Gleci Neuenfeldt, evanjelická farárka z Brazílie, v súčasnosti pôsobí ako vedúca Oddelenia práce žien Svetového luteránskeho zväzu WICAS  (Women in Church and Society) v Ženeve

Preložila: ThDr. Miroslava Hodáňová, ev. duchovná - profesorka náboženstva na Evanjelickom lýceu v Bratislave


 
 

Ja som cesta i pravda i život.Vytlačiť
 

Kázeň sestry ThMag.Gertrud Dorn, ktorá odznela na 10. valnom zhromaždení SEŽ v Púchove 2014

 

Ján 14, 6 - Ježiš hovorí: „Ja som cesta i pravda i život."

Milé sestry, milí bratia,
o cestách a „tejto" ceste chceme dnes rozmýšľať. Vy všetci ste sem do Púchova absolvovali či už kratšiu alebo ďalekú cestu. Možno ste dokonca museli na niektorých miestach hľadať tú správnu cestu...


 
 

Pri štedrovečernom stoleVytlačiť
 

...Moji drahí! Tešili sme sa na Vianoce, pripravovali sme sa na ne a teraz je tá slávnostná chvíľa tu. Je krásna, plná čara. Aby sa radosť z nej nepominula s dnešným večerom, aby zostala v nás aj po sviatkoch, zamyslime sa nad skutočným významom Vianoc, nad tým, prečo ich svätíme, prečo si dnes vzájomne dávame dary...Prečítajte si krásny vianočný príspevok, ktorým nás obdarila sestra D. Horínková.


 
 

Vianočná nocVytlačiť
 

Vianoce - vianočná noc - prináša SVETLO a RADOSŤ, POKOJ a VEČNÝ ŽIVOT. Vianočnú noc pripravil Pán Boh. Tá noc nebola jedinou nocou, v ktorej sa z Božej vôle a milosti uskutočnilo niečo úžasné, veľkolepé. Spomeňme na noc vyvedenia Izraelcov z Egypta (exodus), a na noc pred ukrižovaním Božieho Syna na Golgote. Každá z tých troch nocí priniesla vzácne hodnoty: noc exodu priniesla vyslobodenie z otroctva a tak slobodu....


 
 

Je voľný? Môj syn? Vytlačiť
 

Je voľný? Môj syn? Vďaka, Bože, vďaka! Potom radostne vstala, vrele si objala syna, hladila ho po vlasoch a bozkávala po tvári, že jediného miesta nezostalo na nej nedotknutého. A od tej veľkej lásky matkinej čosi sa pohlo aj v Andrejovi. Objal ju aj on a dve veľké slzy skotúľali sa na jej biele vlasy...


 
 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

webygroup

173854

20.6.2019
ÚvodÚvodná stránka