Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Predsedníctvo SEŽS

Mgr. Eva Oslíková PhD., predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien

Adresa: Štúrova 1, 900 01 Modra

Tel: 00421 903 536 418

E-mail: eva.oslikova@sezs.sk


 

Mgr. Daniela Horínková . predsedníčka SEŽ 1991 - 2018

Mgr. Erika Sokola , zástupkyňa predsedníčky od 2018

Tel: 00421 918 828 191

E-mail: erika.sokola@sezs.sk


 

 

 

Seniorálne koordinátorky

Zuzana Ševčovičová , koordinátorka - Bratislavský seniorát

Mobil: 0903267820

E-mail: zuzana.sevcovicova@sezs.sk


 

Zuzana Moncoľová , koordinátorka - Dunajsko-nitriansky seniorát


 

Danica Hudecová , koordinátorka - Gemerský seniorát


 

Anna Gabčanová , koordinátorka - Hontiansky

Tel: 045-5596162

Mobil: 0910211736

E-mail: anna.gabcanova@sezs.sk


 

Anna Kukulová , zástupkyňa - Hontiansky seniorát


 

Iveta Vachulová , koordinátorka - Myjavský seniorát

Tel: +421346212023

Mobil: +421907527333

E-mail: iveta.vachulova@sezs.sk


 

Ľubica Stehlíková , zástupkyňa - Myjavský seniorát

Tel: 034-6645131

E-mail: lubica.stehlikova@sezs.sk


 

Milica Jozafová , koordinátorka - Novohradský seniorát

Mobil: 0907852296

E-mail: milica.jozafova@sezs.sk


 

Monika Beňová , koordinátorka - Košický seniorát

Mobil: +421 918 828 309

E-mail: monika.benova@sezs.sk


 

Zuzana Patzová , zástupkyňa - Košický seniorát


 

Alena Ďurčíková , koordinátorka - Liptovsko-oravský seniorát


 

Janka Pabáková , zástupkyňa - Liptovsko-oravský seniorát

Mobil: +421 918 828 306

E-mail: janka.pabakova@sezs.sk


 

Jana Drottnerová , koordinátorka - Považský seniorát

Mobil: 0917633687

E-mail: jana.drottnerova@sezs.sk


 

Anna Germanová , koordinátorka - Rimavský seniorát

Mobil: 0908 282 692

E-mail: anna.germanova@sezs.sk


 

Viera Mináčová , zástupkyňa - Rimavský seniorát


 

Anna Činčuráková , koordinátorka - Šarišsko - zemplínsky seniorát


 

Ľubica Sobanská , koordinátorka - Tatranský seniorát

Mobil: 00421 52 4593101

E-mail: lubica.sobanska@sezs.sk


 

Andrea Cabadová , koordinátorka - Turčiansky seniorát

Tel: 043/4944395

E-mail: andrea.cabadova@sezs.sk


 

Lívia Mojzsisová , koordinátorka - Zvolenský seniorát

Mobil: 0904546317

E-mail: livia.mojzsisova@sezs.sk


 

Božena Schniererová , zástupkyňa - Zvolenský seniorát

Mobil: 0907841659

E-mail: bozena.schniererova@sezs.sk


 

 

 

Fakturačné údaje:

Spoločenstvo evanjelických žien
Sídlo: Palisády 46
81106 Bratislava - Staré Mesto
IČO:30866936
DIČ:2022247370
Bankové spojenie:Poštová banka
Číslo účtu SEŽ :IBAN:SK21 6500 0000 0000 2027 9184


 

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme,  že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.

Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.

Kto je za Vaše údaje zodpovedný?

Za spracovanie údajov sú zodpovedné Mgr. Eva Oslíková, PhD.

Aké osobné údaje zbierame?

Spracovávané sú výlučne údaje, ktoré od Vás Spoločenstvo evanjelických žien získava pri organizácii a konaní rôznych akcií a aktivít.

Ktoré vaše údaje spracúvame?

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje za účelom organizovania vnútromisijných aktivít, prezentácie a archivácie našej činnosti.

Spracúvame údaje o jednotlivých o konkrétnych osobách,  zoznamy prihlásených účastníkov, fotografie, video – zvukové záznamy.

Uvedené spracúvanie sa týka členov a iných fyzických osôb, ktoré sú s nami v styku a podporujú našu činnosť. Uvedené údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu a nie sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností sa osobné údaje poskytnú v podľa iných platných zákonov.

Za akým účelom zbierame tieto údaje?

Osobné údaje spracúvame pre potreby internej evidencie členov Spoločenstva evanjelických žien a pre účely spracovania tejto evidencie, pre evidenciu príspevkov, pre účely posielania pozvánok na rôzne aktivity a organizované podujatia Spoločenstva, pre účely zaznamenávania, pre účely uverejňovania kontaktných údajov dotknutej osoby na webovú stránku Spoločenstva, pre účely spracovania osobných údajov vo výročnej správe Spoločenstva.

Kto je príjemcom týchto osobných údajov?

Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 810 00 Bratislava

Biskupský úrad Západného dištriktu ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov

Bratislavský seniorát ECAV

Dunajsko-nitriansky seniorát ECAV

Gemerský seniorát ECAV

Hontiansky seniorát ECAV

Košický seniorát ECAV

Liptovsko-oravský seniorát ECAV

Myjavský seniorát ECAV

Novohradský seniorát ECAV

Považský seniorát ECAV

Rimavský seniorát ECAV

Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV

Tatranský seniorát ECAV

Turčiansky seniorát ECAV

Zvolenský seniorát ECAV

Pošta SR

Účtovník SEŽ

Správca IT SEŽ

Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať?

Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa registratúrneho plánu.

Aké práva máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú
Právo na opravu a právo na vymazanie Vašich osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne prostredníctvom súdu.

Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ako aj o možných následkoch ich neposkytnutia.

Právo na informáciu o účele spracovania Vašich osobných údajov a právo na informáciu o zmene účelu spracovania v prípade, že Vaše údaje budeme ďalej spracovávať.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania.
Pokiaľ máte ďalšie otázky, pokojne sa s nami spojte prostredníctvom dole uvedeného kontaktu.

Kontakt na osobu vybavujúcu právne nároky dotknutých osôb:
Mgr. Eva Oslíková, PhD.

Predsedníčka SEŽ

Štúrova 1

90001 Modra


 
:
:
:
Ochrana osobných údajov
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Súhlasím so zasielaním e-mailov

Pozývame.png


brana.pnggraham.png


 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

188672

16.10.2019
ÚvodÚvodná stránka