Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Náš príbeh

Stručná história vzniku Spoločenstva evanjelických žien

Pred druhou svetovou vojnou bola práca evanjelických žien na Slovensku organizovaná v rôznych spolkoch. Všetky zanikli po roku 1948. V roku 1989, ešte pred zmenou spoločenských pomerov, sa začali ozývať hlasy túžby po obnovení organizovanej práce žien v ECAV a viedli k nasledujúcim udalostiam:

Jar 1989 - 1.seniorálne stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu

v Nových Zámkoch za účasti okolo 200 sestier a niekoľkých mužov; Založenie biblicko-modlitebného krúžku sestier v Bratislave, zakladateľkami boli: Emília Hrešková, Alžbeta Michalková a Zuzana Kolárovská poverená vedením práce so ženami v ECAV.

1990 - Začiatok pravidelného stretania sestier z bratislavských zborov; vznik biblicko- modlitebných krúžkov na rôznych miestach Slovenska; vytvorenie systému seniorálnych koordinátoriek - dobrovoľných aktivistiek, letné sústredenie v Drážovciach.

1991 - Generálny biskup Pavol Uhorskai poveril vedením Sekcie žien v rámci Vnútornej misie farárku Danielu Horínkovú. Nasledovalo budovanie zahraničných kontaktov a siete spolupracovníčok v ECAV na Slovensku. Pravidlom sa stali výročné stretnutia seniorálnych koordinátoriek, neskôr rozšíreného výboru.

1992 - 1994 práca na štatúte Spoločenstva evanjelických žien. Zúčastňovali sa jej ThB.Darina Bancíková, JUDr. Viera Ďurovová, Mgr.Daniela Horínková, Zuzana Antalová, Mária Dianišková. Postupne vo všetkých seniorátoch sa zaviedlo aspoň raz ročne seniorálne stretnutie žien a na celo-cirkevnej úrovni semináre pre ženy na aktuálne a vieroučné témy.

1995 - prijatie štatútu SEŽ Generálnym presbyterstvom a Synodou ECAV - v októbri 1995 v Trenčíne. Pokračoval rozvoj práce doma a spolupráce so zahraničím.

1.5. 1996 - 1.valné zhromaždenie SEŽ - Zvolen: voľby 12 seniorálnych koordinátoriek a predsedníčky Daniely Horínkovej; prijatie Vnútorného poriadku SEŽ. Zvolené pracovníčky uviedol do funkcie biskup Západného dištriktu ECAV Ivan Osuský.

1.5. 1998 - 2.valné zhromaždenie SEŽ - Liptovský Peter - téma „Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj" : voľby 2 seniorálnych koordinátoriek; iniciovanie vzniku ďalších zborových krúžkov. Úvod nových koordinátoriek vykonal generálny biskup ECAV Július Filo.

20.5. 2000 - 3.valné zhromaždenie SEŽ - Bratislava - téma „Sloboda v Kristu": oslava 10.výročia obnovenia organizovanej práce žien v ECAV; voľby 3 seniorálnych koordinátoriek. Nové koordinátorky uviedol do funkcií biskup Východného dištriktu ECAV Ján Midriak. Monitoring členstva ukázal, že k SEŽ sa hlási okolo 3000 sestier.

1.5.2002 - 4.valné zhromaždenie SEŽ - Poprad - téma „Dobrým premáhaj zlé": prevoľba predsedníčky SEŽ a 6 seniorálnych, voľba 4 nových seniorálnych koordinátoriek SEŽ. Novozvolené sestry inštaloval biskup VD ECAV Igor Mišina.

1.5.2004 - 5.valné zhromaždenie SEŽ - Martin - heslo „Jednota ducha vo zväzku pokoja" : voľba 1 seniorálnej koordinátorky, modlitby pri vstupe SR do Európskej únie. Večerou Pánovou valnému zhromaždeniu poslúžil generálny biskup Július Filo.

1.5.2006 - 6.valné zhromaždenie SEŽ - Liptovský Trnovec - téma:„...nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristu Ježiši." (Gal 3,28).

Prevoľba jednej a voľba piatich nových seniorálnych koordinátoriek. Do funkcie ich uviedol a slávnostným kazateľom bol prof. ThDr. Július Filo, generálny biskup ECAV.

13.9.2008 - 7. Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien - Veľký Krtíš. Heslo: „Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska." (1.Kor.13,13)
Znovu zvolenie predsedníčky Spoločenstva evanjelických žien a štyroch seniorálnych koordinátoriek; Voľba piatich nových seniorálnych koordinátoriek práce so ženami. Novozvolené sestry: Moniku Beňovú, Margitu Dieovú, Teréziu Gabčanovú, Danicu Hudecovú a Zuzanu Moncoľovú - slávnostne do úradu uviedol biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

1.5.2010 - 8. Valné zhromaždene Spoločenstva evanjelických žien - Klenovec. Heslo: „Neboj sa, lebo Ja som s Tebou" (Iz 41,10)
Voľba seniorálnej koordinátorky pre Zvolenský seniorát. Zvolená bola farárka Beata Fraňová z Hrochote. Do funkcie ju slávnostne uviedol biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda.

1.5.2012 - 9. Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien - Levice. Heslo: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva vám ja dávam. Nermúť sa vaše srdce a nestrachuj" (J 14,27)
Znovuzvolenie jednej seniorálnej koordinátorky (Alena Ďurčíková) a voľba štyroch nových seniorálnych koordinátoriek práce žien. Sú to: Anna Činčuráková, Jana Drottnerová, Daniela Petrillová a Lenka Rišiaňová.
Novozvolené sestry slávnostne do úradu uviedol generálny biskup ECAV Mgr. Miloš Klátik, PhD.

27.9.2014 - 10. Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien - Púchov
Heslo: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Voľba nových seniorálnych koordinátoriek práce žien: pre Bratislavský seniorát – Zuzana Ševčovičová, pre Novohradský – Milica Jozafová, pre Rimavský seniorát – Anna Germanová.
Znovuzvolené: Anna Gabčanová, Danica Hudecová, Zuzana Moncoľová, Ľubica Sobanská, Iveta Vachulová. 
Novozvolené sestry slávnostne do úradu uviedol biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Slavomír Sabol.

30.4.2016 - 11. Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien  - Kremnica
Heslo: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom“.

Voľba nových seniorálnych koordinátoriek práce žien: Zvolené boli: pre Košický seniorát -Ingrid Nováková (Matisková) z CZ Košice-Terasa, pre Zvolenský seniorát sestra farárka Lívia Mojzsisová zo Zvolena za seniorálnu koordinátorku a sestra Božena Schniererová z Kremnice za jej zástupkyňu.
Novozvolené sestry slávnostne do úradu uviedol biskup Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda.
Slávnostnou kazateľkou bola Dr. Elaine Gleci Neuenfeldt, vedúca práce žien Svetového luteránskeho zväzu - WICAS zo Ženevy, pôvodom z Brazílie.


 

Pozývame.png


brana.pnggraham.png


 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

184533

20.9.2019
ÚvodÚvodná stránka