Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa o činnosti SEŽ predložená GPVytlačiť
 

Spoločenstvo evanjelických žien za rok 2018

Správa o činnosti SEŽ pre Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku 

Správa je zložená z informácií od Daniely Horínkovej (predsedníčka SEŽ od r. 1991 do 27. októbra 2018) a od Evy Oslíkovej (predsedníčka SEŽ od 27. okt. 2018).

Vypracovala: Eva Oslíková

8. máj 2019

Stav organizačnej štruktúry

Základnými orgánmi SEŽ sú Valné zhromaždenie a výbor SEŽ.  Valné zhromaždenie tvoria zástupkyne zo všetkých cirkevných zborov a spoločenstiev SEŽ, fungujúcich v rámci celej ECAV na Slovensku, ktoré sa stretávajú v zásade v dvojročných intervaloch. Výbor SEŽ je kolektívny orgán, ktorý je zložený zo seniorálnych koordinátoriek SEŽ a predsedníčky SEŽ.

V roku 2018 sa v organizačnej štruktúre SEŽ udiali zmeny na personálnych postoch.

Koordinátorka SEŽ v TUS, Lenka Rišiaňová (ev.farárka CZ Púchov) ukončila svoju činnosť a na jej miesto bola zvolená Andrea Cabadová (ev. farárka CZ Mošovce).

Koordinátorka SEŽ v KES, Inge Matisková sa zo zdravotných dôvodov vzdala postu koordinátorky a na jej miesto bola oslovená, zvolená a do úradu uvedená Monika Beňová (ev.farárka CZ Rankovce).

Najdôležitejšou zmenou však bolo ukončenie činnosti Daniely Horínkovej vo funkcii predsedníčky SEŽ a voľba novej predsedníčky, ktorou sa stala Eva Oslíková (zvolená 27.10.2018 na 12. valnom zhromaždení SEŽ v Pezinku).

V súvise s témou voľby novej predsedníčky SEŽ sa ako nutná ukázala potreba obnovy štatútu SEŽ. Pôvodný štatút bol vypracovaný a schválený v roku 1995 na GP a na Synode ECAV na Slovensku a prijatý bol na prvom Valnom zhromaždení SEŽ vo Zvolene v roku 1996.

Na stretnutí koordinátoriek SEŽ 15.-16. 03.2019 sme Štatút SEŽ upravili a predkladáme ho GP na schválenie. Štatút je prílohou tejto správy.

Ďalšie organizačné zmeny vyplývajú zo zmien v Štatúte SEŽ, udejú sa však až po jeho schválení.

Správa o aktivitách vykonávaných v uplynulom kalendárnom roku

 • Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ (23. -24. február 2018, Svätý Jur)

Spolupráca: Seniorálne koordinátorky, ich zástupkyne a zástupkyne predsedníčky

 • Svetový deň modlitieb (marec 2018, cirkevné zbory ECAV na Slovensku)

Spolupráca: jednotlivé CZ ECAV

 • Regionálna ekumenická konferencia žien (apríl 2018, Bratislava)
 • Seminár SEŽ: Ženy v dejinách ECAV (25.-27.5.2018, Liptovský Trnovec)

Spolupráca (prednášky): Vlasta Okoličányová, Gabriela Žibritová, Milica Jozafová,

Anna Germanová, Jarmila Józsová, Alžbeta Strapáková, Nora Baráthová /Gabriela

Križanová, Daniela Fiačanová

 • Výstava „Vyšívaná história ECAV na Slovensku“ (6.-10.3. 2018, Synoda ELK Württemberg Stuttgart; do 14.03.2018  ústredie ELK Württemberg; do konca mája 2018 Herrenberg, v súčasnosti slov. ev. kostol CZ Modra)

Spolupráca: Emília Fojtíková, Zuzana Ševčovičová, Daniela Horínková

 • Účasť na Celoslovenských cirkevných dňoch (29.6.-1.7.2018, Zvolen).

Spolupráca a organizácia: Daniela Horínková, Jarmila Józsová, Vlasta Šúrková, seniorálne koordinátorky Milica Jozafová a Lívia Mojzsisová, Anna Kukulová z Cerova a sestry zo Zvolena.

 • Seniorátne stretnutia SEŽ v jednotlivých seniorátoch;

Práca žien v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV prebieha pod vedením seniorálnych koordinátoriek. Je veľmi rozmanitá: organizácia a zabezpečenie aktivít a pomoci pri vnútromisijných a misijných akciách v rámci cirk. zborov a seniorátov pre rôzne vekové kategórie; prednášková a literárna činnosť, kreatívne a kultúrne podujatia ai.  Dôležitým podujatím v každom senioráte je seniorátne stretnutie pod „hlavičkou“ SEŽ; jeho témy, forma a účastníci sa líšia podľa možností a potrieb v jednotlivých seniorátoch (podrobnejšie informácie sa nachádzajú vo výročných správach jednotlivých koordinátoriek).

Pre efektivitu práce seniorátnych SEŽ sa ako výhodné ukázalo prepojenie koordinátoriek na VMV v jednotlivých seniorátoch, alebo ak majú možnosť byť súčasťou seniorátnych presbyterstiev.

Spolupráca: seniorátne koordinátorky, členky CZ

 • Prednášky členiek SEŽ na rôznych stretnutiach
 • Spolupráca s vydavateľstvom Tranoscius pre potreby nástenného kalendára pre rok 2019
 • 12. valné zhromaždenie SEŽ 27.10. 2018, ktoré sa konalo v CZ Pezinok.

Slávnostnou kazateľkou na Službách Božích bola.

Hostia: Ján Hroboň (biskup ZD ECAV),  Mária Hroboňová (ECAV na Slovensku),

Zahraničné hosťky: 

Aleksandra Blahut Kowalczyk (zástupkyňa  regionálnej koordinátorky WICAS Agnieszky Godfrejów Tarnogórskej, Poľský Tešín ),

Cornelia Wolf (referentka pre Mission, Ökumene und Kirchlichen Entwicklungsdienst Ev. Oberkirchenrat ELK Württemberg),

Christine Hörnig  (Stellvertreterin der GAW FA EKKW und EKD),

Gertrud Dorn, Brigitte Rachel (zástupkyne GAW Frauenarbeit Württemberg), Christiane Mai, EKM

Inge Schintlmeister (Direktorin der Evangelischen Frauenarbeit in Österreich in Ruhestand),

Natálie Klusová (SCE Ostrava),

Denisa Čopová (ECAV v ČR, Praha),

Miriam Szökeová (Slezská Diakonia,Český Tešín)                                                               

                                                                                                     

Plán aktivít pre rok 2019

 • Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ 15.-16. marec 2019 Modra
 • Svetový deň modlitieb;marec 2019 cirkevné zbory ECAV
 • Študijné dni troch partnerských cirkví 28.-29. Jún 2019 in der Ev. Tagungsstätte Löwenstein
 • Seniorátne stretnutia SEŽ
 • dištriktuálne dni ZD ECAV 2. jún 2019 a VD ECAV 14. júl 2019
 • Christliche Begegnungstage 3.-5. Juli 2020 in Graz
 • 100 rokov Evanjelických žien vo Württembergu, „Gewoben in Gottes Hand“; 20. 07.2019slávnostné Služby Božie Stuttgart
 • Celopoľské stretnutie luteránskych žien; september 2019 Warszawa
 • Vzdelávací seminár
 • Výstava „Vyšívaná história“
 • Príprava na 100. výročie

 

Webová stránka SEŽ

www.sezs.sk: Správkyňa web stránky je sestra Ing. Ľudmila Činčurová z Púchova.

Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami

 

Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, 

Zväz zamestnaných evanjelických žien Württemberg,

Evangelischen Frauen in Mitteldeutschland (EFiM)

Evangelische Frauen in Württemberg (EFW)

Evangelische Frauenarbeit in Österreich,

Svetový luteránsky zväz - Oddelenie pre prácu žien WICAS /Women in church and society/

Ecumenical Forum of European Christian Women (EFECW)

 

Reprezentácia SEŽ v zahraničí:                                                       

 • Synoda ELK Württemberg 6.-13. marca 2018

Pozvaná cez ELK: Daniela Horínková

 • Stretnutie evanjelických žien Poľska vo Varšave v septembri 2018

Vyslané cez SEŽ: Jana Drottnerová (koordinátorka SEŽ v POS) a Vlasta Okoličányová.

Spolupráca v rámci ekumenických kontaktov

Komisia žien pri Ekumenickej rade cirkví

Ekumenické fórum má v každej krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás sú to Nata Hovorková (BJB) a Eva Guldanová (ECAV), zvolené Komisiou žien ERC, ktorú až do svojej smrti na jar 2018 viedla sestra farárka  Anna Adamovičová.

V auguste 2018 sa konalo valné zhromaždenie EFKŽE v Srbsku, kde na miesto prezidentky Evy Guldanovej bola zvolená nová protestantská prezidentka Fiona Buchannan zo Škótska.

Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná vždy v prvý piatok v marci, je stále najmasovejšou ekumenickou spoluprácou na Slovensku, ktorej sa členky SEŽ aktívne zúčastňujú.

Ekumenická misijná konferencia „Roztrhané siete“ 21.4.2018; misionárka a spisovateľka Leslie Leyland Fieldsová z Aljašky.

Spolupráca s médiami

Pravidelná prezentácia projektov a aktivít SEŽ a v roku 2018 zvlášť  v súvislosti s 12. valným zhromaždením SEŽ a voľbou novej predsedníčky SEŽ.


 
 

Pozývame.png


brana.pnggraham.png


 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

Za obsah zodpovedá
webmaster

webygroup

184485

20.9.2019
ÚvodÚvodná stránka