Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výročná správa na XI. valnom zhromaždení SEŽ v Kremnici 2016Vytlačiť
 

Správa o činnosti Spoločenstva evanjelických žien v roku 2014-2015

Pre 11. valné zhromaždenie – 30.4.2016 – Kremnica  

 

1. Oficiálny názov organizácie, právna forma, sídlo, IČO

Názov: Spoločenstvo evanjelických žien - SEŽ

Právna forma: Účelové zariadenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Sídlo: Palisády 46, 811 06 Bratislava

IČO: 30866936

2. Zloženie orgánov, a komentár k zmenám, ku ktorých došlo v priebehu roka

Orgánmi SEŽ sú valné zhromaždenie a výbor, zložený zo seniorálnych koordinátoriek a predsedníčky SEŽ. V každom senioráte vedie prácu žien seniorálna koordinátorka. Aj cirkevných zboroch je možné mať vedúce a výbory práce žien.

....................................................................................................................................................................   

 

3. Správa o aktivitách vykonávaných v uplynulých 2 rokoch 2014-15

 

Úvod: Mottom nášho dnešného – 11. valného zhromaždenia (VZ) SEŽ je citát zo Sk.ap.16,31:

 „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom“. Dnešné heslá z výberu Jednoty bratskej na každý deň Tesnou bránou sú: starozmluvné z 5. knihy Mojžišovej 32,10: „Chránil si svoj ľud sťa zrenicu oka“ a novozmluvné z 1. listu Jána 4,16: „A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám“. Či to nie je nádherná súhra biblických slov pre dnešný deň? Keďže sme tu v Spoločenstve evanjelických žien, môžeme si naše motto vziať osobne: Ver v Pána Ježiša a budeš spasená, ty aj tvoj dom. Veď kedykoľvek sa poobzeráme v kostole, v ktorúkoľvek nedeľu, v ktoromkoľvek cirkevnom zbore, vidíme okolo seba väčšinu žien. Kedysi boli za náboženskú orientáciu a výchovu zodpovední hlavne muži. V našich časoch sú to však predovšetkým ženy, ktoré vychovávajú deti a vedú ich aj k viere, ak sú veriace a berú svoju vieru vážne. Vieme síce, že viera je Boží dar a nemožno ju nikoho naučiť, ani ju naše deti nezdedia, ale možno jej pripraviť pôdu v ich srdciach, alebo klásť prekážky jej semienku, aby nevyklíčilo a neprinieslo úrodu. Pán Boh má rôzne možnosti osloviť každého človeka i naše deti a vnúčatá. A predsa platí, že naša úprimná viera v Spasiteľa môže priniesť spasenie – záchranu i našim rodinám. Že je tomu naozaj tak, svedčí i príklad Lýdie, obchodníčky so šarlátom z mesta Tyatíry, ktorá uverila v Pána Ježiša na základe kázne apoštola Pavla a dala sa pokrstiť s celou svojou domácnosťou. – Áno, sme spoluzodpovedné za spasenie našich rodín. Veď napokon nás k svedčeniu o viere nabáda i naše evanjelické učenie o všeobecnom kňazstve. Veriaci rodičia sú kňazmi svojich rodín.

Je to výzva, zodpovednosť ale i vyznamenanie smieť a môcť svedčiť svojim najbližším o osobnej skúsenosti, že Boh si chráni svoj ľud ako zrenicu oka a o tom, že sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Osobné svedectvo, životná skúsenosť sú najúčinnejšie. A my sme poznali Jeho lásku aj v SEŽ za posledné dva roky.

 

Organizačné podujatia        

SEŽ svoju činnosť každý rok začína Výročným stretnutím rozšíreného svojho výboru, to znamená seniorálnych koordinátoriek a ich zástupkýň. V r. 2014 i 2015 sa konalo koncom februára v Agapé, vo Svätom Jure. 10.VZ  bolo v septembri 2014 v Púchove. Téma: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ (Ján 14,6) Kazateľkou bola ThMag. Getrud Dorn zo Stuttgartu,. 3 novozvolené seniorálne koordinátorky práce žien do funkcie uviedol a Večeru Pánovu nám prislúžil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. 5 seniorálnych koordinátoriek bolo znovuzvolených.

 

Projekty SEŽ k 500. výročiu Reformácie

SEŽ pripravuje dva projekty k 500-ročnici Reformácie: 1. Reformácia a ženy – historický výskum účasti žien na šírení Reformácie a obrane Evanjelickej cirkvi - v krajinách niekdajšej „Dunajskej monarchie“, čiže v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku, v Čechách, čiastočne aj v Poľsku / Sliezsku - v období 1517-1781. K tomuto medzinárodnému projektu nás pozvala Evanjelická akadémia vo Viedni.

A projekt 2. „Gobelín“ – Vyšívaná história Reformácie na Slovensku.

Obidva projekty by mali byť ukončené do konca roku 2016 aby v jubilejnom roku 2017 mohli byť slávnostne prezentované na rôznych miestach Slovenska a v zahraničí.

 

Projekt Reformácia a ženy

Členkami medzinárodného organizačného výboru projektu Reformácia a ženy sú Daniela Horínková a Eva Oslíková, ktoré sa zúčastňujú jeho stretnutí na Evanjelickej akadémii vo Viedni. Prvým krokom na Slovensku, kde tento druh výskumu ešte nikdy nebol robený, bolo hľadanie spolupracovníčok z radov historikov, v inštitútoch, archívoch a knižniciach.

V r. 2012  a 2014 sa v rámci projektu konali po dva semináre: Reformácia po praslici a

Biblia v chlebe. Jeden sa vždy konal vo Viedni, na ktorom sa zúčastnili aj delegátky SEŽ

a na Slovensku sa konala jeho slovenská verzia. Ďalšie dva semináre, v júni vo Viedni, v septembri v Liptovskom Trnovci, sa budú konať v r.2016 pod názvom Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti. Hlavným výsledkom projektu bude knižka Reformácia po praslici - Album životopisov významných evanjelických žien 16.-18.stor. Plánujeme ju vydať v marci 2017. Rady by sme, keby sa uskutočnioi aj divadelné predstavenie mládeže, alebo aj dospelých ochotníkov k téme, napr. Krvavý trón od Jána Soloviča, alebo niektorú z hier o živote M.Luthera.             

 

Na seniorálnom stretnutí žien v Tisovci 16.11.2014 a 17.5.2015 v Pribete o projekte Reformácia a ženy, /na tému Ženy v kázňach od Reformácie podnes/ prednášala D.Horínková.

24.10.2015 sa v zasadačke Ekumenickej rady cirkví konalo stretnutie spolupracovníčok projektu Reformácia a ženy za účelom vytvorenia redakcie na vydanie Knižky Reformácia po praslici.

 

Projekt „Gobelín“ – vyšívaná história Reformácie na Slovensku

Členkami komisie projektu boli od počiatku PhDr. Jana Kepplová a Mgr. Daniela Horínková. Sériu podkladových obrazov namaľovala na textil prof. Ing. Arch. Janka Krivošová, stala sa členkou projektovej komisie i umeleckou garantkou projektu. Do komisie sme prizvali ako odborníčku sestru Emíliu Fojtíkovú, majiteľku firmy na vyšívanie. Komisia sa stretáva podľa potreby.

Projekt tvorí 15 obrazov o rozmeroch 120 krát 100 cm, po jednom pre každý seniorát, Bratislavský seniorát prijal dva obrazy. Každý seniorát má „seniorálnu vyšívačku“, ktorej  úlohou je garantovať kvalitu a dodržanie termínu ukončenia práce. Ako prvá  obraz Myjavského seniorátu dokončila sestra Vlasta Šúrková zo Skalice, druhý dokončila sestra Jarmila Józsová z Prievozu (1. obraz Bratislavského seniorátu). Hotových je už 5 obrazov.

V marci 2014 sa uskutočnilo 3. školenie (v Párnici)a v júni 2015 (v Liptovskom Trnovci) 4. školenie vyšívačiek. /9.4.t.r. bolo už 5. stretnutie, zase v Lipt. Trnovci./

Sestry Kepplová a Krivošová navštívili s prezentáciou projektu a prednáškou o histórii ECAV na Slovensku viaceré senioráty. Členky projektovej komisie na požiadanie navštívili senioráty, kde sa vyskytli problémy s vyšívaním. Najmä sestra Fojtíková pravidelne navštevuje vyšívačky v seniorátoch. K obrazom musíme vydať Katalóg - sprievodný text k obrazom v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Mal by byť hotový do októbra t.r.

Cieľom oboch projektov SEŽ k 500-ročnici Reformácie je posilnenie evanjelickej identity, lepšia znalosť našej cirkevnej histórie, budovanie bratsko-sesterského spoločenstva v rámci ECAV, ale aj medzi generáciami, v jednotlivých obciach, cirkevných zboroch. Túžime, aby naše projekty poslúžili k oživeniu viery, prebudeniu cirkvi a hlavne na oslavu Božieho mena.

 

Reprezentácia SEŽ v SR

Na 4. Evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi 27.-29.6.2014 sme mali možnosť predstaviť naše projekty. Učinili tak členky komisie projektu a seniorálne vyšívačky. Pre všetkých účastníkov 4.ECD pripravili ženy SEŽ okolo 6000 perníkových rybičiek. Najviac ich priplávalo z Novohradského seniorátu.

           

Študijné dni partnerstva troch cirkví sa konali v Belušských Slatinách 9.-11.10.2014.

A 10.-13. septembra 2015 v Herrenbergu. SEŽ zastupovala predsedníčka D.Horínková.

 

Vzdelávacie podujatia mimo projektov boli

16.-18.5.2014 – vo Sv.Jure – seminár Kresťania a spoločnosť – pokračovanie seminára Kresťania a etika (2013) – konal sa spoločne so sestrami z ČR a tiež so sestrami z Chorvátska a Poľska. Seminár SEŽ „Impulzy pre život viery“ v Lipt. Trnovci – 4.-6.9.2015. Prednášali Dr. Johanna Uljas Lutz z Viedne a Mgr. Eva Oslíková z Modry.

 

Webová stránka SEŽ – www.sezs.sk: Našou webmajsterkou je sestra Ing. Ľudmila Činčurová z Púchova. V súčasnosti prebieha jej prestavba kvôli zmene domény. Na stránke nájdete okrem štruktúry SEŽ a aktualít aj prednášky z viacerých podujatí, biblické úvahy, kázne, dobré rady pre zdravie a domácnosť a ukážky z vlastnej tvorby žien.

 

Zahraničné styky SEŽ so sesterskými organizáciami

Gustav Adolf Werk Frauenarbeit v Nemecku, Zväz zamestnaných evanjelických žien vo Württembersku, Evangelische Frauenarbeit v Strednom Nemecku, Evangelische Frauenarbeit v Rakúsku, Svetový luteránsky zväz - Oddelenie pre prácu žien WICAS /Women in church and society/ sú naše najdôležitejšie partnerské organizácie. Občasné styky a spoluprácu máme však aj s inými sesterskými organizáciami, najmä v susedných krajinách. V poslednom čase najmä v súvislosti s našimi projektmi.

 

Reprezentácia SEŽ v zahraničí:

12.-16.5. 2014 – Konferencia SLZ WICAS – Meissen, Nemecko – SEŽ reprezentovala Mgr. Jana Fördöšová zo Šamorína.

4.-6.6.14 – Stretnutie kresťanov stredovýchodnej EurópyWroclaw – za SEŽ sa zúčastnili: Erika Hlačoková, D.Horínková a Eva Oslíková, ktorá spolupracovala na workshope v projekte Reformácia a ženy (za SR ako Alžbeta Thurzo-Coborová)

Na Stretnutí evanjelických žien Poľska vo Varšave 19-21.9.2014 a 18.-20.9. 2015, sa

za SEŽ zúčastnili Danica Hudecová a Janka Pabáková, Anna Činčuráková a Eva Oslíková.

 

Zahraničné návštevy u nás

V r. 2014 nás navštívili: 3 sestry z ČR, 2 z PL, 2 z Chorvátska, 4 z De, a na 10.VZ SEŽ nás poctili svojou návštevou: Agnieszka Godfrejów-Tarnogorska s rodinou za SLZ  WICAS, Kristina Kootz s manželom za Prácu žien Ev.cirkvi Stredného Nemecka, Barbara Heyse-Schäfer, riaditeľka EFA a Inge Schintlmeister z Rakúska, Aleksandra Blahut Kowalczyk s manželom, predsedkyňa Komisie žien Synody Ev.cirkvi z Poľska, Naděje Mandysová z Českobratskej cirkvi evangelickej v ČR, Brigitte Rachel a  Gertrud Dorn z Württemberska ako slávnostná kazateľka. V roku 2015 nás navštívili okrem Johanny Uljas Lutz členky koordinačného výboru Ekumenické fóra kresťanských žien Európy, ktoré zasadali vo Sv. Jure, kde sa zapojili aj do vyšívania „Gobelínu“. Za SEŽ sme sa s nimi stretli v Bratislave16.10.2015.

 

            Spolupráca s ekuménou

Spomedzi ekumenických organizácií sú našimi najdôležitejšími partnerkami: Komisia žien pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenické fórum kresťanských žien Európy. Ekumenické fórum má v každej krajine najmenej 2 koordinátorky z rôznych cirkví. U nás to do roku 2014 boli Daniela Horínková (ECAV) a Nata Hovorková (BJB), zvolené Komisiou žien ERC, ktorú vedie A.Adamovičová. V roku 2014 som sa funkcie vzdala a KŽ ERC zvolila za národnú koordinátorku sestru Evu Guldanovú.

4.-10.8.2014 sa v Grécku na ostrove Tinos konalo Valné zhromaždenie EFKŽE. SR zastupovali – N.Hovorková, D.Horínková a Eva Guldanová, ktorú VZ zvolilo za novú protestantskú prezidentku Fóra. (Ďalšie dve prezidentky sú z Rím.katolíckej a Pravoslávnej cirkvi. Svetový deň modlitieb (SDM), ktorý sa koná v prvý piatok v marci, je najmasovejšou ekumenickou spoluprácou na Slovensku. Na mnohých miestach ho pripravujú naše sestry.

 

30.4.-4.5.2014 sa konalo Celonemecké ekumenické stretnutie na tému „Žiť namiesto ničiť“ v Mainzi – menovite pozvaná k spolupráci na workshope bola a zúčastnila sa D.Horínková. V r.2015 ma výbor tohto stretnutia niekoľkokrát pozval k spolupráci, ale odmietla som.

 

Spolupráca s médiami – Naše projekty v rozhlase, televízii i v tlači prezentovali sestry Janka Krivošová, Jana Kepplová, Emília Fojtíková, Jarmila Józsová a D.Horínková.

 

Práca žien v cirkevných zboroch a seniorátoch ECAV

prebieha pod vedením seniorálnych koordinátoriek. Je veľmi rozmanitá: od vedenia detských besiedok cez rôzne funkcie v zboroch, od starostlivosti o budovy a kostolné záhrady cez hostiteľské povinnosti pri slávnostiach až po opateru hrobov farárov. Vrcholom je každoročné seniorálne stretnutie žien, či už samostatné alebo v rámci stretnutia rodín, či seniorálnych dní. Najefektívnejšie prepojenie nastáva vtedy, keď seniorálne koordinátorky práce žien sú členkami seniorálnych presbyterstiev alebo vnútromisijných výborov.

 

Okienka do seniorátov, v ktorých uvádzam najmä špecifiká práce žien.

1. Bratislavský seniorát – sen. koordinátorka: RNDr. Zuzana Ševčovičová

Seniorálne stretnutie: máj 2015 v Modre. O evanjelických kostoloch na Slovensku

prednášala prof. Jana Krivošová. Pozoruhodnosti: Sestry zo všetkých bratislavských zborov

sa stretajú raz do mesiaca. V Modre sa sestry podieľajú na revitalizácii a programoch Evanjelického sirotínca. V Pezinku sa každý týždeň schádza Klubík – mamičky na materskej dovolenke s deťmi, do vyšívania „Gobelínu“ sa zapojili aj členky Živeny.

2. Dunajsko-nitriansky seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Zuzana Moncoľová

Seniorálne stretnutie: 17.5.2015 v Pribete, na tému Ženy v kázňach od reformácie prednášala Mgr. Daniela Horínková. Pozoruhodnosti: V Nových Zámkoch oslávili 25.

výročie oltárneho krúžku žien. Spoluprácu susediacich CZ organizuje s. Zuzana Antalová v Rastislaviciach a okolí. V Nitre sa začalo vyšívanie „Gobelínu“ prešlo do Levíc, napokon do CZ Kalná nad Hronom. Bátovce sú známe svojou literárnou kaviarňou a stretnutiami starých mám.

3. Gemerský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Danica Hudecová

Seniorálne stretnutie: Jelšava

Pozoruhodnosti: V Rejdovej sestry slúžili pri Gemerskom folklórnom festivale, organizujú Židovskú Sederovu večeru; v Revúcej v spolupráci s CASD zorganizovali 4 stretnutia na tému „Rozličné dary, jeden Duch“. Sestry v senioráte finančne podporujú misiu.

4. Hontiansky seniorát – sen. koordinátorka: Anna Gabčanová

Seniorálne stretnutie: 26.4.15 v Čelovciach. Na tému Život v manželstve: z pohľadu muža, z pohľadu ženy a život v manželstve kňazov prednášali manželia Kaňuchovci zo Žiliny.

Pozoruhodnosti: Zo všetkých spoločenstiev, ktoré v HOS pracujú, treba vyzdvihnúť najmä Spolok Eleny Maróthy Šoltésovej v Krupine.Vždy majú svoju pripravenú tému, pozývajú si rôznych prednášateľov, či už z oblasti zdravotníctva, kultúry a pravidelne aspoň raz ročne organizujú zájazd do rodísk, alebo miest posledného odpočinku známych osobností. Tak 14. júna 2015 usporiadali zájazd do Martina, kde na Národnom cintoríne je pochovaná krupinská rodáčka ktorej meno nesie aj ich spolok Elena Maróthy Šoltésová.

5. Košický seniorát – sen. koordinátorka: 2 roky bez koordinátorky.

Seniorálne stretnutie: nebolo

6. Liptovsko-oravský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Alena Ďurčíková, zástupkyňa Mgr. Janka Pabáková

Seniorálne stretnutie: Koordinátorka bola na materskej dovolenke.

Pozoruhodnosti: Ženy sú o.i. veľkou pomocou pri roznášaní pozvánok, pozdravov, Tranovského kalendárov, kázní a letákov. Sú oporou táborov s deťmi a mládežou.

7. Myjavský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Iveta Vachulová

Seniorálne stretnutie: Častkov, sept. 2015 Na tému: „Obnovte sa premenením mysle“ prednášala Mgr. Júlia Štofanová, policajná duchovná.

Pozoruhodnosti: Na Brezovej pod Bradlom pripravujú stretnutia seniorov, v Kostolnom pečú perníky, ktoré rozdávajú na Štedrý deň, v Skalici šijú pamiatkové vankúšiky ku krstom a sobášom, na Turej Lúke pracujú pri Dožinkách a Dni sliviek, varia zborový lekvár a pečú vianočné oblátky a spolupracujú s mestom Myjava pri štedrovečernej večeri pre osamelých. Na Vrbovciach sa stretnutí žien zúčastňujú 3-4 generácie, pripravili Reformačný večierok.

8. Novohradský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Milica Jozafová

Seniorálne stretnutie pracovné: 21.3.2015 v Ozdíne; slávnostné: 20.9.15 – Pôtor. O histórii reformácie a projekte „Gobelín“ prednášala prof. J.Krivošová.

Pozoruhodnosti: Sestry v senioráte sú také aktívne , že by som musela uviesť aspoň polovicu správy s. Jozafovej. Je to náš najlepší seniorát. Sestry napr. aranžujú stôl hojnosti na Poďakovanie za úrodu, rozširujú náboženskú literatúru, v Hornej Strehovej pripravili Noc kostolov, pomáhali pri slávnostných SB pri výročiach osobností v 7 CZ i koncertoch s prednáškami o A. Schweitzerovi a J.S.Bachovi + festivale Slovenské historické organy (Pôtor), chodia na zájazdy...... V Kalinove akcia Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – darčeky pre deti v Rumunsku, na sklenené svietniky maľujú Lutherovu ružu.... Hlavná vyšívačka Jana Ďurišková dokončila obraz do série „Gobelín“. Vyšívalo 43 ľudí z 12 zborov spolu 660 hodín.

9. Považský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Jana Drottnerová

Seniorálne stretnutie: Slatina nad Bebravou. Téma: „Rôzne pohľady na v rodine Izáka na Jákobov podvod“ – prednášala Mgr. Renáta Firlová zo Sliezska. Biblický úvod M.Tlkancová.

Pozoruhodnosti: Stará Turá – preberali divy Pána Ježiša zo židovského pohľadu. Tu sa začal vyšívať seniorálny obraz „Gobelínu“, potom sa posunul do ďalších zborov. V Novom Meste n.V. sa schádzajú 2 skupiny sestier – staršie a mladšie. Organizujú denný tábor detí cez prázdniny, podporujú Misiu na Níle. Lubina – sestry sa zapojili do potravinovej pomoci pre sociálne slabé rodiny, vyrobili ako dar pre CZ Modra-Kráľová patchworkové gule na vianočný stromček, v Zemianskom Podhradí sa tiež zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ pre deti zo Srbska. Neobyčajne aktívne sú sestry v SEJŽ v Topoľčanoch pod vedením ssestry Ľubice Rosinskej.

10. Rimavský seniorát – sen. koordinátorka: Ing. Anna Germanová

Seniorálne stretnutie:

Pozoruhodnosti: Budikovany, Drienčany – okrem spevokolu, organizovali stretnutia jubilantov, mesiac úcty k starším, adventný večierok na Teplom Vrchu. Klenovec – sestry  si pripomenuli významné ev. ženy... Pre stacionár v Košiciach vyzbierali  veľa materiálu pre liečebné a voľnočasové akativity, V Kokave nad Rimavicou sa sústreďujú na prácu s mládežou a seniormi. Pripravili fašiangový karneval, hľadanie veľkonočného pokladu, folklórny festival Koliesko, živý Betlehem, vianočný koncert, kapustnicu pre seniorov, prijali návštevy z Levíc a Nitry, zborovú slávnosť „posvätenie zrekonštruovanej fary a rozlúčka so seniorom D.Germanom“. Vyšívajú „Gobelín“: Rim. Sobota, Klenovec, Kráľ, Kokava.

11. Tatranský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Ľubica Sobanská

Seniorálne stretnutie: Deň Tatranského seniorátu 15.9.2015 v Poprade, téma Ján Hus a Ľudovít Štúr ako ich nepoznáte.

Pozoruhodnosti: Účasť SEŽ na Dištriktuálnom dni VD ECAV v Ružomberku, na Misijných dňoch VD ECAV v Ľubovnianskych kúpeľoch. Seniorálna koordinátorky zastupovala predsedníčku SEŽ na zasadnutí VM konferencie vo Veľkom Slavkove – 24.10.2015. Ľ.Sobanská organizuje pre seniorát aj biblické olympiády. Sestry v Ilašovciach organizujú stretnutia sestier nad 65 rokov, v Kežmarku pripravujú darčeky pre dôchodcov, v Levoči sa konajú Dni zdravých jedál, v Slovenskej Vsi sú výdatnou pomocou vo všetkých oblastiach, aj pri vyučovaní náboženstva v školách, vedení mládeže...V Podolínci sa venujú športovým aktivitám, každoročne robia týždenný výlet detí spolu so Slov.Vsou. Organizovanú prácu SEŽ má iba CZ Poprad. Majú organizovanú i diakoniu. PP-Veľká návštevnú službu.

12. Turčiansky seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Lenka Rišiaňová

Seniorálne stretnutie: Košeca – Nová Dubnica, prednášku o Domácej starostlivosti o blízkych – predniesla s. Katarína Ondrejčíková z Púchova. Kázeň: Z.Peťkovská.

Pozoruhodnosti: V Martine ženy hosťom rozdávajú výšivky a háčkované práce, pripravujú záložky do Biblií, členom spevokolu vyšili slovenské košele. V Púchove bývajú tvorivé dieľne, stretávajú sa mladé mamičky s deťmi. Pripravili výnimočné stretnutie na ktorom prof. Krivošová prednášala o histórii ECAV a predstavila niektoré „Gobelíny“. Kázala D.Horínková. V Záturčí háčkujú deky pre deti v Afrike.

13. Šarišsko-zemplínsky seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Anna Činčuráková Tipulová

Seniorálne stretnutia mamičiek: Prvé stretnutie v r. 2015 sa uskutočnilo 25.apríla v Chmeľovci. Témou „Ako rozprávať, aby sme si rozumeli“ nám poslúžila sestra farárka Mgr. Marcela Uhláriková, ktorá sa zamerala najmä na rozdiely medzi mužmi a ženami.  Druhé stretnutie sa konalo v sobotu 26.9.2015 v Hanušovciach nad Topľou. Témou „Deti a disciplína vo výchove“  nám poslúžila pedagogička Šárka Klusová, manželka farára ČCE v Třinci. Deti mali počas témy detskú besiedku. Seniorátne stretnutia mamičiek sa v ŠZS konajú od roku 2012 pravidelne dvakrát do roka pod vedením koordinátorky SEŽ, s cieľom vytvoriť spoločenstvo pre mamičky, ktoré ak chcú veľa dávať svojim deťom, musia aj veľa prijímať a učiť sa, na čo im veľa  krát v cirkvi nie je vytvorený priestor.

Pozoruhodnosti ďalšie: V zboroch funguje návštevná služba starým, modlitby za chorých, misia na Níle, pobožnosti pri zosnulom, v Kukovej počas Adventu robia adventné vence, ktoré potom odnášajú starším ženám, ktoré sú na lôžku.

14. Zvolenský seniorát – sen. koordinátorka: Mgr. Beata Fraňová

Seniorálne stretnutie žien sa konalo v rámci Seniorálneho dňa ZS vo Zvolene 17.5.2015.

Pozoruhodnosti: Práca žien vo všetkých zboroch je všestranná a nenahraditeľná. No pod názvom SEŽ sa sestry schádzajú len vo Zvolene a v Kremnici. Vo Zvolene začali vyšívať Lutherovu ružu – rôznymi technikami. Deťom do Srbska urobili a poslali 31 balíčkov. V Kremnici okrem bežných prác a tvorivých dielní rozvinuli spoluprácu aj so SEŽ v dcérocirkvi v Žiari nad Horom.

 

Záver: Aj po 26 rokoch slobody a 20 rokoch existencie štatútu Spoločenstva evanjelických žien sa vo všetkých cirkevných zboroch nenachádzajú krúžky žien, ktoré by sa definovali ako lokálne organizácie SEŽ. Znova a znova je potrebné vysvetľovať, že nie sme spolok mimo zborového života, ale že sme spoločenstvo s voľným členstvom, ktoré chce práci zborov napomáhať tým, že poskytuje sestrám možnosť stretania, výmeny skúseností a vzdelávania na seminároch. Za našu členku sa môže považovať každá evanjelička, ktorá súhlasí so štatútom SEŽ a zúčastňuje sa našich podujatí ako sú seniorálne či dištriktuálne stretnutia žien alebo rodín, valné zhromaždenia SEŽ alebo miestne modlitebné, biblické či záujmové stretnutia sestier.

Vypracovala:  Mgr. Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ

Spoločenstvo evanjelických žien, Palisády 46, 811 06 Bratislava                                                                                         Mgr. Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ, Bystrická 18, 902 01 Pezinok,                       M:0903 718982, E: dhorinkova@gmail.com, www.sezs.sk .......................................................................................................................................................

Plán podujatí na rok 2016

Konzultácia SLZ / WICAS – 7.-10.2.2016 – Varšava

 

Výročné stretnutie rozšíreného výboru SEŽ – Sv. Jur – 26.-27.2.2016

 

Výbor projektu Reformácia a ženy – EA Viedeň – 18.2.2016, 2.6.2016 + ďalšie stretnutia

 

Výbor projektu Gobelín – B-a – podľa potreby

 

Svetový deň modlitieb – 4.3.2016- cirkevné zbory ECAV

 

Stretnutie spolupracovníčok projektu Reformácia a ženy – 30.3.2016 – B-a

 

Školenie vyšívačiek V – projekt „Gobelín“ – L.Trnovec – 9.4.2016

 

11. valné zhromaždenie SEŽ – 30.4.2016 – Kremnica                                 

 

Regionálna ekumenická konferencia: Cirkev je telo Kristovo

26.-29.5.2016 – Svätý Jur

 

Konferencia: Dôvera v budúcnosť v slobode a zodpovednosti – Viedeň

EA - 17.-18.6.2016 (slovenská verzia 15.-17.9.2016)

 

Študijné dni troch partnerských cirkví + 5.ECD - 6.-8.7.2016 - Békéscsaba

 

Seminár SEŽ – projekt Reformácia a ženy – L.Trnovec – 15.-17.9.2016

 

Celopoľské stretnutie luteránskych žien – Warszawa – september 2016

 

Práca na projektoch Spoločenstva evanjelických žien k 500-ročnici reformácie po celý rok

 

Prezentácia projektov SEŽ – od októbra 2016 do okt. 2017 podľa plánu GBÚ ECAV

 

Daniela Horínková


 
 

Postav sa do trhliny za Slovensko

Boh HĽADÁ ASPOŇ JEDNÉHO ČLOVEKA.

Nečakaj, že to urobí tvoj brat, sestra, kt. sú duchovnejší, ty sa môžeš postaviť do trhliny. Osud tejto krajiny závisí od Božej  milosti, ale tiež aj od každého jedného  z nás, či započujeme Jeho volanie. Boh hľadá ASPOŇ JEDNÉHO MUŽA - JEDNU ŽENU. Ezechiel 22,30


 

Modlitby dnes

webygroup

177019

21.7.2019
ÚvodÚvodná stránka